Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Agrarian History Conference Prague

2018: Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě
8. – 9. 11. 2018

> více informací o konferenci, program

 

Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství logo

 

2016: Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. Od válek šestnáctého století do války studené

> více informací o konferenci AHCP 2016

 

Konference k dějinám zemědělství a venkova českých zemí/střední Evropy od raného novověku do současnosti

Agrarian History Conference PragueProblematika agrárních dějin a agrární společnosti středověku a raného novověku je tematikou klasickou, historiografií mnohovrstevně reflektovanou. Stala se samozřejmou páteřní součástí výkladů dějin těchto období. S rozvojem novověké modernizace problematika vesnice, vesnického hospodářství i velkostatku zvolna ustupuje z badatelského výsluní a historikové se zaměřují na další jevy a procesy reflektované v životě společnosti. Jde především o základy soudobého kapitalismu, formování občanské společnosti, industrializaci, razantní nástup terciární sféry aj. V závěru 19. století a zejména ve století dvacátém se agrární dějiny a dějiny venkova ocitly ve stínu nejen dějin politických, sociálních a kulturních, ale i na periferii samotných dějin hospodářských, kde jsou favorizovány dějiny průmyslu, obchodu, peněžnictví či „business history“. Do popředí pak vystupují jen v obdobích transformačních změn vyjadřujících změnu řádů, a zejména pak v uzlových dějinných bodech značících markantní mezníky mezi nimi (problematika pozemkových reforem či kolektivizace).

K akcentování agrárních dějin a venkova posledních staletí nás vede potřeba hlubšího porozumění obsahu a významu agrární současnosti mnohými nespravedlivě opomíjené a přehlížené. Současné Národní zemědělské muzeum se znovu stalo klíčovým badatelským centrem historické agraristiky. Nejen že shromažďuje, zpracovává a veřejnosti prezentuje hmotné artefakty v jejich intelektuálních kontextech, ale stalo se i místem pravidelných setkávání vědců a dalších zájemců o venkov, venkovský způsob života, jeho tradice a zejména pak jeho celospolečenský význam. Konference jím pořádané v dvouletém občasí počínaje rokem 2016 navazují na tradici agraristických sympózií, jež se konala od roku 1990 na půdě Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Poslední tamní vědecké setkání se uskutečnilo v roce 2012, kdy se možnosti tohoto významného regionálního pracoviště ukázaly být vyčerpány. Návaznou konferenci s rozšířeným tématem „Dějiny venkova v českých zemích 18. – 20. století – historiografie, metody, problémy“ uspořádaly Muzeum východní Čech v Hradci Králové a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014. První konference organizovaná Národním zemědělským muzeem zkoumala vztah rolníka, venkova a války od války třicetileté po válku studenou. Konference následná pro rok 2018 je věnována problematice agrární osvěty a školství moderní doby, a to až do současnosti.

Cílem pokračování tradice agraristických konferencí je vytvořit trvalou vědeckou platformu historické agraristiky, tematicky i chronologicky rozšiřovat její badatelský záměr do roviny technicko-technologického pokroku, sociálních vztahů venkova, jeho kultury a v neposlední řadě do oblasti agrárního podnikání. Širší problémové spektrum nutně vede k interdisciplinaritě výzkumu. Organizátoři konferencí proto usilují o spolupráci specialistů celé palety sociálních, ale i přírodních věd, vedle historiků budou vítáni agrární sociologové, demografové, etnologové, právníci, ekonomové, ale i environmentalisté, geografové, agronomové, zootechnici, pomologové a další.

Samozřejmostí spojenou s konferencemi je publikování příspěvků ve specializovaných monografiích a Národním zemědělským muzeem vydávaných periodicích. Iniciativy a dobré nápady na tematické zaměření konferencí budou vždy vítány.