Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů v Národním zemědělském muzeu, s. p. o.

Pokud se v rámci těchto zásad pro zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) objevují výrazy „NZM“ nebo zájmeno „my“ v jakémkoli pádě, rozumí se tím Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 750 75 741, se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7.

Úvodní informace

Tyto zásady podrobně popisují, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a předáváme Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“). 

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které NZM v souvislosti s Vaší návštěvou našich webových stránek zpracovává, jsou údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa), nebo kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mailová adresa).

Obsah:

> Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
> Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?
> Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?
> Co jsou to cookies a jak je využíváme?
> Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?
> Předáváme osobní údaje do zemí mimo EU/EHP?
> Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
> Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?
> Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?
> Dotazy a kontakty
> Změny těchto zásad
 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 750 75 741, se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7.

NZM určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Na naše pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) se můžete obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Dotazy a kontakty.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

Osobní údaje, které v souvislosti s návštěvou našich webových stránek shromažďujeme, a právní základ a účel jejich zpracování jsou podrobně popsány níže.

 

NZM nebude zpracovávat žádné citlivé informace o Vaší osobě.

Osobní údaje

(kategorie a příkladmý výčet)

Účel zpracování

 

Právní základ zpracování

 

–  Údaje o návštěvách našich webových stránek (zejména IP adresy a cookies).

Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence návštěv a vylepšení našich služeb a pro statistické a analytické účely. Více informací o cookies naleznete v kapitole „Co jsou to cookies“ níže. Oprávněný zájem NZM na získání informací o Vaší návštěvě našich webových stránek.

– Identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (e-mailová adresa).

Tyto údaje jsou nezbytné k marketingovým a obchodním aktivitám NZM včetně šíření obchodních sdělení a zasílání newsletterů NZM. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáme přímo od Vás z Vašich návštěv našich webových stránek a z uděleného souhlasu.

Co jsou to cookies a jak je využíváme?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Zřizovatel

Osobní údaje sdílíme pouze za určitých okolností, a to v případech, kdy je takový postup v souladu se zákonem. Je tedy možné, že bude nutné Vaše osobní údaje sdílet s Ministerstvem zemědělství pro účely analýz návštěvnosti webových stránek a marketingových aktivit.

Přístupová práva jsou omezena a udílíme je pouze, pokud daná osoba potřebuje příslušné údaje znát na základě své pracovní pozice nebo svých pracovních povinností.

b) Poskytovatelé služeb

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám poskytují služby např. v oblasti IT.

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům budeme využívat, prověřujeme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami uzavíráme písemné smlouvy, v nichž se zavazují k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů.

c) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností sdílíme nebo jsme povinni sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami, a to za výše uvedenými účely, příp. vyplývá-li tato povinnost ze zákona.  

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

  • policie, státní zastupitelství,
  • externí poradci NZM.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EU/EHP?

Vaše zpracovávané osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

NZM za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů používá moderní IT bezpečnostní systémy. Konkrétně jsme přijali vhodná bezpečnostní a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou je budeme potřebovat ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny (viz výše), tj. zásadně pouze po dobu trvání našeho oprávněného zájmu či na dobu poskytnutého souhlasu.

Pokud se budete chtít dozvědět další podrobnosti o našich postupech při uchovávání údajů, můžete o ně kdykoliv požádat (viz kapitola Dotazy a kontakty).

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Právo Co to znamená? Jak toto právo uplatníte? Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?
Právo na přístup Za určitých podmínek máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má NZM k dispozici. Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu NZM nebo e-mailem.

Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

Musíme mít možnost ověřit Vaši totožnost.

Vaše žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů

Máte právo namítat nepřesnost či neúplnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Vyjde-li najevo, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné, máte právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny.

Doporučujeme Vám oznámit nám neprodleně veškeré změny týkající se Vašich osobních údajů, zejména změny Vašeho jména.

Oznámení zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na Vaše vlastní osobní údaje.

Při uplatňování tohoto práva buďte co možná nejkonkrétnější.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli a které automatizovaně zpracováváme, a to v běžném strojově čitelném formátu.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu NZM nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu nebo na základě s Vámi podepsané smlouvy a kdy jsou údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě).

Týká se pouze osobních údajů, které jste nám poskytl/a. Zpravidla se tudíž nevztahuje na osobní údaje, které vytvořilo NZM.

Právo vznést námitku proti zpracovávání Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů. Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo máte pouze v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme z titulu našich oprávněných zájmů. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se Vaší konkrétní situace, abychom ji mohli řádně vyhodnotit.

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek máte právo požádat, abychom zpracovávání Vašich osobních údajů omezili. Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo máte například, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) jste vznesl/a námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy.

Právo na výmaz osobních údajů

Za určitých podmínek máte nárok žádat výmaz Vašich osobních údajů (toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“), a to např. když se domníváte, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo jste odvolali Váš souhlas.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem. Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že nebudeme schopni Vaší žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) musíme vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) vykonáváme či hájíme své oprávněné zájmy, nebo (iii) je to nutné pro plnění uzavřené smlouvy.
Právo odvolat poskytnutý souhlas Máte právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů. Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.

Pokud svůj souhlas odvoláte, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domníváte, že NZM porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje ÚOOÚ:

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

 

 Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Dotazy a kontakty.

Dotazy a kontakty

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kostelní 1300/44

170 00 Praha 7

Kontaktní údaje našich pověřenců pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Václav Šeferna, e-mail: vaclav.seferna@nzm.cz, tel.: 220 308 392, mob.: 778 772 335

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady NZM rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění budete mít vždy k dispozici na webových stránkách NZM.

Pokud se bude jednat o zásadní změnu povahy zpracovávání Vašich osobních údajů (např. zavedení předávání údajů příjemcům do třetího státu mimo EHP) nebo změnu, která může mít na Vás podstatný vliv, bude Vám aktuální znění těchto zásad zpřístupněno v dostatečném předstihu před tím, než změny vstoupí v účinnost. Při oznámení takových zásadních změn Vám také bude vysvětlen jejich případný pravděpodobný dopad na Vaši osobu.