Věda pro zemi – O SOUTĚŽI


Věda pro zemi je soutěž o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou (disertační) práci na téma související se zemědělstvím. Autoři vítězných prací mohou své výsledky publikovat pod hlavičkou muzea.


Pořadatelé:

Hlavní organizátor – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Spoluorganizátor – Česká akademie zemědělských věd

kategorie / tematické okruhy / cíl / soutěžní práce / hodnocení ocenění / harmonogram

Kontakt na organizátora:

Veronika Pecová, oddělení vědy a výzkumu, veronika.pecova@nzm.cz, tel. +420 778 427 230

Soutěž probíhá pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích

 • bakalářská práce
 • magisterská práce
 • doktorská práce

Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích.
Do soutěže se přijímají pouze obhájené práce (doložení viz bod 4.).

 

2. TEMATICKÉ OKRUHY

 • Aktuální téma daného kalendářního roku (např. téma vyhlašované Organizací spojených národů, téma výstavní sezony v NZM a podobně). 
 • Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba
 • Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství
 • Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství
 • Zemědělská ekonomika
 • Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie
 • Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj
 • Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Osobnosti zemědělství
 • Archeologie zemědělství
 • Muzeologie
 • Rostlinná genetika, rostlinná biotechnologie, šlechtění rostlin

 

3. CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, magisterských a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

 

4. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Práce musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku téma soutěže ve výše uvedených okruzích.
Povinnou součástí přihlášky je:

 • text bakalářské, magisterské nebo doktorské práce v pdf formátu včetně veškerých příloh;
 • kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent/oponenti);
 • doklad o obhajobě včetně celkového hodnocení práce (diplom, potvrzení apod.).

 

5. HODNOCENÍ

Soutěžní práce hodnotí komise složená ze zástupců NZM a ČAZV a dalších odborníků na danou problematiku.
Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění formálních požadavků na účast v soutěži. Nesplnění formálních požadavků je důvodem pro vyřazení ze soutěže.
Každá práce bude přidělena okruhu posuzovatelů, kteří jsou odborníky v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo již byla obhájena. Ti vyhotoví posudek, v němž se soustředí na přínos práce v daném oboru. Závěrem ji doporučí/ nedoporučí k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání budou následně hodnotící komisí vyhodnoceny jako práce vítězné. Práce vztahující se k aktuálnímu tématu mezinárodního roku vyhlášeného OSN budou bodově zvýhodněny.

Kritéria hodnocení:

 • přínos k poznání
 • společenský přínos
 • návaznost na sbírky NZM
 • splnění kritérií kladených na odborný text (stanovení cíle, hypotéz a jejich naplnění včetně výstižně formulovaných závěrů a doporučení práce)

 

6. OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem a Českou akademií zemědělských věd. Tyto instituce podpoří vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborných článků v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie či některém z 11 vědeckých časopisů ČAZV indexovaných v databázích Scopus, Web of Science apod. Obě instituce umožňují opublikování textů, které budou připraveny v souladu s jejich pokyny pro autory a projdou recenzním řízením daného časopisu. NZM dále nabízí pro mimořádně zdařilé a přínosné práce možnost publikování odborného textu formou monografie.

 

7. HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Termín pro přihlašování účastníků: květen – srpen
Hodnocení prací: září – říjen 
Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků probíhá veřejně v prostorách NZM. Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích obou pořádajících organizací.

 

8. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním elektronické přihlášky na stránkách www.vedaprozemi.cz. Termín pro zaslání přihlášky je zpravidla do 31. srpnaPo tomto datu již není možné přihlášku přijmout.
Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na www.nzm.cz a www.cazv.cz.

 

9. JINÉ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečném množství přihlášek soutěž ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích zrušit.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečné kvalitě přihlášených prací ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích nejlepší práce nevyhlásit nebo neocenit.
Soutěž je vyhlášena jejím zveřejněním na webových stránkách hlavního organizátora www.nzm.cz.

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.