Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Věda pro zemi

Věda pro zemiNapsali jste skvělou bakalářku, diplomku nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím? Chtěli byste výsledky své vědecké práce publikovat pod hlavičkou muzea nebo získat finanční odměnu? Pak ji přihlaste do soutěže Věda pro zemi.

> online přihláška

Soutěž Věda pro zemi 2020 probíhá pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

 

Výzva k účasti v V. ročníku soutěže „Věda pro zemi“ o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce

Kategorie soutěže / tematické okruhy / cíl soutěže / soutěžní práce / hodnocení / ocenění / harmonogram / přihlášení

 

Pořadatel: 

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7, www.nzm.cz

IČO: 75075741, DIČ: CZ 75075741

Soutěž probíhá pod záštitou ministra zemědělství.

Kontakt na organizátora:

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D., vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, jitka.sobotkova@nzm.cz, tel. +420 778 880 633

 
PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie:

 • bakalářská práce;
 • diplomová práce;
 • doktorská práce.

Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích.
Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené.

 

2. TEMATICKÉ OKRUHY
 • Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba
 • Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství
 • Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství
 • Zemědělská ekonomika
 • Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie
 • Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj
 • Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Osobnosti zemědělství
 • Archeologie zemědělství
 • Muzeologie

 

3. CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

 

4. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Práce musí být v českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku výše uvedených tematických okruhů.

Povinnou součástí přihlášky je:

 • text bakalářské, diplomové nebo doktorské práce v pdf formátu včetně veškerých příloh;
 • kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent / oponenti);
 • doklad o obhajobě včetně celkového hodnocení práce (diplom, potvrzení apod.).

 

5. HODNOCENÍ

Soutěžní práce hodnotí komise složená z členů Vědecké rady NZM.
Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění formálních požadavků na účast v soutěži. Nesplnění formálních požadavků je důvodem pro vyřazení ze soutěže.
Každá práce bude přidělena posuzovateli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Ten vyhotoví posudek, v němž se soustředí na přínos práce v daném oboru. Závěrem ji doporučí respektive nedoporučí k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání budou následně hodnotící komisí vyhodnoceny jako práce vítězné.

 

Kritéria hodnocení
 • Přínos k poznání
 • Společenský přínos
 • Návaznost na sbírky NZM
 • Splnění kritérií kladených na odborný text (stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění včetně výstižně formulovaných závěrů práce)

 

6. OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, s.p.o., které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie a těmto autorům bude přináležet finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (cca 2 000 Kč za odborný článek, cca 10 000 Kč za monografii).

 

7. HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 4. – 30. 9. 2020 (nově prodlouženo do konce září)
Hodnocení prací: 1. – 31. 10. 2020
Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: pravděpodobně listopad 2020

 

8. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním a zasláním elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže.
Termín pro zaslání přihlášky je do 30. září 2020.
Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na www.nzm.cz.

 

9. JINÉ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečném množství přihlášek soutěž ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích zrušit.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečné kvalitě přihlášených prací ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích nejlepší práce nevyhlásit nebo neocenit.
Soutěž je vyhlášena jejím zveřejněním na webových stránkách www.nzm.cz.

 

V Praze, dne 1. dubna 2020

Za organizátora: Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D.

 

> tisková zpráva Věda pro zemi 2020Přihláška Věda pro zemi 2020

Kategorie práce (hlásíte-li se do více kategorií, zaškrtněte všechny, do nichž se hlásíte)
Autor práce (titul, příjmení, jméno)
Název práce česky
Název práce anglicky
Univerzita / vysoká škola
Fakulta
Obor studia
Datum a výsledek obhajoby (při přihlašování více prací uveďte pro všechny práce)
Vedoucí práce (při přihlašování více prací uveďte pro všechny práce)
Oponent práce (při přihlašování více prací uveďte pro všechny práce) – včetně pracoviště
Kontaktní adresa
Kontaktní e-mail
Kontaktní telefon
Tematický okruh, do kterého hlásíte práci
Anotace práce (cca 900 znaků jedna práce)
Práce ve formátu pdf (maximální velikost všech nahraných souborů celkem je 50 MB)
Přidat soubor
Přiloženo z souborů.
Kopie odborných posudků v pdf
Přidat soubor
Přiloženo z souborů.
Doklad o obhajobě včetně celkového hodnocení práce
Přidat soubor
Přiloženo z souborů.
Poznámka

Kliknutím na ODESLAT potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit.