Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Věda pro zemi

Věda pro zemi 2019, Národní zemědělské muzeumNapsali jste skvělou bakalářku, diplomku nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím? Chtěli byste výsledky své vědecké práce publikovat pod hlavičkou muzea nebo získat finanční odměnu? Pak ji přihlaste do soutěže Věda pro zemi.

Přihlášky prací do tohoto ročníku jsou již uzavřeny.

Nyní probíhá hodnocení prací, výsledky budou vyhlášeny 27. 9. 2019 v Národním zemědělském muzeu v Praze na Noci vědců.

Soutěž Věda pro zemi 2019 se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Výzva k účasti ve IV. ročníku soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce

Pořadatel:

 • Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7
 • IČO: 75075741, DIČ: CZ 75075741

 

Kontakt na organizátora:

 

Podmínky soutěže:

1. KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie:

 • kategorie bakalářská práce
 • kategorie diplomová práce
 • kategorie doktorská práce

Jeden autor se může přihlásit ve všech třech kategoriích.

 

2. TEMATICKÉ OKRUHY

 • Muzeologie
 • Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
 • Rozvoj venkova a regionální rozvoj
 • Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
 • Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství a lesnictví
 • Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
 • Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Venkov a zemědělství v umění
 • Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů
 • Archeologie zemědělství
   

3. CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací, a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

 

4. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Práce musí být v českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku výše uvedených tematických okruhů.

Povinnou součástí přihlášky je:

 • bakalářská, diplomová nebo doktorská práce v pdf formátu
 • kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent).

Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené a zaslané elektronicky ve formátu pdf.

 

5. HODNOCENÍ

Hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady NZM.

Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění požadavků na účast v soutěži.

Každá práce bude přidělena hodnotiteli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Hodnotitel vyhotoví posudek s cílem rozhodnout, zda se jedná v daném oboru či kontextu o práci mimořádnou a zda ji doporučuje k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání jako odborná publikace postupují do finále.

Kritéria hodnocení:

a) stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
b) použité metody
c) obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
d) schopnost argumentace a kritického myšlení
e) schopnost konceptualizace
g) citace a práce se zdroji
h) formální úprava, jazyková a stylistická úroveň
i) vhodnost a výpovědní hodnota příloh (tabulky, grafy, obrázky)

 

6. OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, s. p. o., které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie.

Vybraným autorům bude přináležet i finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 2 000 Kč do 10 000 Kč).

 

7. HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 • termín pro přihlašování účastníků: 1. 2. – 30. 6. 2019
 • hodnocení prací: 1. 7. – 9. 9. 2019
 • setkání hodnotící komise a určení pořadí: 10. 9. – 20. 9. 2019
 • vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: 27. 9. 2019 na Noci vědců

8. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

 • Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním a zasláním stručné elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže.
 • Termín pro zaslání přihlášky je do 30. června 2019.
 • Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na www.nzm.cz.
   

9. JINÉ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečném množství přihlášek soutěž ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích zrušit.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečné kvalitě přihlášených prací ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích nejlepší práce nevyhlásit nebo neocenit.

Soutěž je vyhlášena jejím zveřejněním na www.nzm.cz.