Věda pro zemi

Výsledky Věda pro zemi 2017

Kategorie: Doktorská práce

1. místo: Mgr. et Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D., První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice

2. místo Ing. Zdeňka Naglová, Ph.D., Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady

 

Kategorie: Diplomová práce (1.–3. místo)
 • Ing. Lenka Tomášková, Studium antioxidačních látek u hroznových semen
 • Ing. Klára Hynková, Pozemkové úpravy a společná zemědělská politika – studie legislativních nástrojů na podporu biotopů vhodných pro včelí pastvu
 • Ing. Veronika Kalinová, Analýza nápojových kartonů na mléko

 

Kategorie: Bakalářská práce (1.–3. místo)
 • Bc. Kristýna Kohoutková, Obraz sídla v krajině
 • Ing. Anna Nedvídková-Kostenko, Historický vývoj udidel, jejich typy a působení
 • Bc. Zuzana Ševčíková, Historie vývoje podkov, péče o kopyta a podkovářství

 

Vyhlášení vítězů a předání diplomů proběhlo v pátek 6. října 2017 v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné při příležitosti konání akce Noc vědců.

      

 

 

Seznam přihlášených prací 2017

 

Soutěž se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

 

 

Výzva k účasti v II. ročníku soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a dizertační práce
 

Vyhlášení soutěže (pdf)

Přihláška do soutěže (doc)

Plakát ke stažení (pdf)

 

Pořadatel:

Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741, DIČ: CZ 75075741

Kontakt na organizátora: PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D., vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, jitka.balcarova@nzm.cz, tel. +420 702 170 355

 

Podmínky soutěže:

1. KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie:

 • kategorie bakalářská práce
 • kategorie diplomová práce
 • kategorie dizertační práce

Jeden autor se může přihlásit ve všech třech kategoriích.

 

2. TEMATICKÉ OKRUHY

 • Muzeologie
 • Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
 • Rozvoj venkova a regionální rozvoj
 • Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
 • Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství a lesnictví
 • Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
 • Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Venkov a zemědělství v umění
 • Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů
   

3. CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací, a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

 

4. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Práce musí být v českém jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku výše uvedených tematických okruhů.

Povinnou součástí přihlášky je:

 • bakalářská, diplomová nebo doktorská práce v pdf formátu
 • kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent).

Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené a zaslané elektronicky ve formátu pdf.

 

5. HODNOCENÍ

Hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady NZM.

Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění požadavků na účast v soutěži.

Každá práce bude přidělena hodnotiteli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Hodnotitel vyhotoví posudek s cílem rozhodnout, zda se jedná v daném oboru či kontextu o práci mimořádnou a zda ji doporučuje k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání jako odborná publikace postupují do finále.

Kritéria hodnocení:

a) stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
b) použité metody
c) obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
d) schopnost argumentace a kritického myšlení
e) schopnost konceptualizace
f) citace a práce se zdroji
g) formální úprava, jazyková a stylistická úroveň
h) vhodnost a výpovědní hodnota příloh (tabulky, grafy, obrázky)

 

6. OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, s.p.o., které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie.

Vybraným autorům bude přináležet i finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 1 000 Kč do 10 000 Kč).

 

7. HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 • termín pro přihlašování účastníků: 10. 3. – 30. 6. 2017
 • hodnocení prací: 1. 7. – 15. 9. 2017
 • setkání hodnotící komise a určení pořadí: 15. 9. – 30. 9. 2017
 • vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: říjen 2017
   

8. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

 • Přihlásit se může pouze autor soutěžící práce, a to vyplněním a zasláním stručné elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže.
 • Termín pro zaslání přihlášky je do 30. června 2017.
 • Přihlášku společně s přílohou (práce v elektronické podobě v pdf formátu) zasílejte na: jitka.balcarova@nzm.cz.
 • Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na www.nzm.cz.
   

9. JINÉ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečném množství přihlášek soutěž ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích zrušit.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečné kvalitě přihlášených prací ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích nejlepší práce nevyhlásit nebo neocenit.

Soutěž je vyhlášena jejím zveřejněním na www.nzm.cz.

 

V Praze, dne 9. března 2017

Za organizátora: PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.

 

 

 

Věda pro zemi 2016

Seznam soutěžních prací

Seznam vítězných prací I. ročníku soutěže Věda pro zemi

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na MEZINÁRODNÍ AGRÁRNÍ KONFERENCI, která se konala 13. a 14. října 2016 v Národním zemědělském muzeu.

Vyhlášení vítězů I. ročníku soutěže „Věda pro zemi 2016“

V dubnu 2016 byl vyhlášen I. ročník soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce pod názvem „Věda pro zemi“. Dlouhodobým cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

Do soutěže se celkem přihlásilo 22 mladých vědců s pracemi tematicky široce objímajícími rozmanitý agrární sektor. Autoři oceněných prací převzali své diplomy v rámci konání mezinárodní agrární konference „Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. Od třicetileté války do války studené“ dne 13. října 2016.

Muzeum umožní vítězům a části zúčastněných publikovat jejich práce a plně věří, že tato soutěž bude v budoucnu jedním z nástrojů, které budou motivovat mladou generaci k úspěšné vědecké práci.


Fotoalbum