Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Věda pro zemi

Děkujeme všem, kdo své práce přihlásili do soutěže Věda pro zemi. Do 15. září 2018 bude odborná komise hodnotit jednotlivé práce, do 30. září pak určí pořadí. Výsledky budou vyhlášeny v říjnu 2018.

 

> seznam prací přihlášených do soutěže Věda pro zemi 2018

 

Soutěž s názvem Věda pro zemi se koná již potřetí a je vyhlášena pro kategorie bakalářská, diplomová a doktorská práce. Jeden autor se může přihlásit ve všech třech kategoriích. 

Do soutěže přijímáme pouze obhájené práce. Závěrečná hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady Národního zemědělského muzea, která bude rozhodovat na základě posudků externích odborníků v dané tematické oblasti. 

Nejlépe hodnocené práce budou publikovány. V roce 2017 vydalo Národní zemědělské muzeum publikaci Pavla Kotyzy Efekty podpor vzniku nových odbytových organizací v České, Slovenské a Polské republice, vítěznou doktorskou práci z prvního ročníku soutěže. > více o publikaci

Nejlepší autoři získají finanční ocenění v závislosti na druhu publikování od 1 000 Kč do 10 000 Kč.

 

Soutěž se koná pod záštitou ministra zemědělství.

Výzva k účasti v III. ročníku soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a dizertační práce

soutěž Věda pro zemi 2018 plakátPořadatel:

 • Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7
 • IČO: 75075741, DIČ: CZ 75075741

 

Kontakt na organizátora:

 • PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D., vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, jitka.balcarova@nzm.cz, tel. +420 702 170 355

 

Podmínky soutěže:

1. KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie:

 • kategorie bakalářská práce
 • kategorie diplomová práce
 • kategorie doktorská práce

Jeden autor se může přihlásit ve všech třech kategoriích.

 

2. TEMATICKÉ OKRUHY

 • Muzeologie
 • Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
 • Rozvoj venkova a regionální rozvoj
 • Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
 • Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství a lesnictví
 • Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
 • Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Venkov a zemědělství v umění
 • Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů
   

3. CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací, a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

 

4. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Práce musí být v českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku výše uvedených tematických okruhů.

Povinnou součástí přihlášky je:

 • bakalářská, diplomová nebo doktorská práce v pdf formátu
 • kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent).

Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené a zaslané elektronicky ve formátu pdf.

 

5. HODNOCENÍ

Hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady NZM.

Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění požadavků na účast v soutěži.

Každá práce bude přidělena hodnotiteli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Hodnotitel vyhotoví posudek s cílem rozhodnout, zda se jedná v daném oboru či kontextu o práci mimořádnou a zda ji doporučuje k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání jako odborná publikace postupují do finále.

Kritéria hodnocení:

a) stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
b) použité metody
c) obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
d) schopnost argumentace a kritického myšlení
e) schopnost konceptualizace
f) citace a práce se zdroji
g) formální úprava, jazyková a stylistická úroveň
h) vhodnost a výpovědní hodnota příloh (tabulky, grafy, obrázky)

 

6. OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, s. p. o., které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie.

Vybraným autorům bude přináležet i finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 1 000 Kč do 10 000 Kč).

 

7. HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 • termín pro přihlašování účastníků: 12. 2. – 30. 6. 2018
 • hodnocení prací: 1. 7. – 15. 9. 2018
 • setkání hodnotící komise a určení pořadí: 15. 9. – 30. 9. 2018
 • vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: říjen 2018

8. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

 • Přihlásit se může pouze autor soutěžící práce, a to vyplněním a zasláním stručné elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže.
 • Termín pro zaslání přihlášky je do 30. června 2018.
 • Přihlášku společně s přílohou (práce v elektronické podobě v pdf formátu) zasílejte na: jitka.balcarova@nzm.cz.
 • Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na www.nzm.cz.
   

9. JINÉ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečném množství přihlášek soutěž ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích zrušit.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečné kvalitě přihlášených prací ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích nejlepší práce nevyhlásit nebo neocenit.

Soutěž je vyhlášena jejím zveřejněním na www.nzm.cz.

 

V Praze, dne 1. února 2018

Za organizátora: PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.