Vědecké projekty a výzkumné záměry

Aktuálně řešené projekty

Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

 

Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Hlavní řešitel: ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D.
Zahájení: 2013
Dokončení: 2017
Předmět řešení: aplikovaný výzkum v oboru: AL – Umění, architektura, kulturní dědictví naplňující tematickou/tematické prioritu /priority č. 1.1 – Nemovité kulturní dědictví, 1.4 – Území s kulturně historickými hodnotami

Cíl: zmapovat a vyhodnotit tvorbu vybraných zahradních architektů pracujících na území republiky zhruba v letech 1900–1950, posoudit dochované dílo, ověřit, zda je dostatečně chráněno v rámci platných předpisů, případně navrhnout zjištěná díla k ochraně, vytvořit metodiku péče o specifickou součást národního kulturního pokladu, kterou představuje tvorba zahradních architektů první poloviny 20. století, představit získané výsledky formou specializovaných publikací, specializované mapy a výstavy. Pro zajištění cílů projektu vytvořit metodické postupy a specificky zaměřený software.

Dílčí výstupy: 6x N (certifikovaná metodika); 5x N (specializovaná mapa s odborným obsahem – v programu značeno L); 1x R (software); 10x Jrec. článek v recenzovaném časopise, který je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 1x B – odborná kniha ve světovém jazyce (angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština), která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 7x B – odborná kniha v ostatních jazycích, která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 6x D – článek ve sborníku (sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters); 2x E – uspořádání výstavy – specifický výsledek programu NAKI; 2x W – uspořádání workshopu; 1x M – uspořádání konference.

Výsledky projektu

Certifikované metodiky

 

Specializované mapy s odborným obsahem

 • Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky Josefa Minibergera a Josefa Kumpána

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap01-dochovana-dila-kumpan-miniberger/nmap01_kumpan_miniberger_cechy.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap01-dochovana-dila-kumpan-miniberger/nmap01_kumpan_miniberger_morava.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap01-dochovana-dila-kumpan-miniberger/nmap01_kumpan_miniberger_praha.pdf

 • Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky Josefa Vaňka

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap02-dochovana-dila-vanek/nmap02_vanek_morava.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap02-dochovana-dila-vanek/nmap02_vanek_cechy.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap02-dochovana-dila-vanek/nmap02_vanek_praha.pdf

 • Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (výkresy měřítka 1:100–500)

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap04-ochrana-zachovani/nmap04_opatreni_pro_ochranu_a_zachovani_k_m_v_1.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap04-ochrana-zachova/nmap04_opatreni_pro_ochranu_a_zachovani_k_m_v_2.zip

 • Kompoziční principy a vegetační a technické prvky – vybrané objekty

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap03-kompozicni-principy/nmap03_kompozicni_principy_1_vanek.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap03-kompozicni-principy/nmap03_kompozicni_principy_2_kumpan.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap03-kompozicni-principy/nmap03_kompozicni_principy_3_kumpan.pdf

 • Díla zahradní architektury první republiky ve veřejném prostoru

Popis metod a výsledků (pdf; 531 kB)

Vybrané objekty (pdf; 13,7 MB)

Praha (pdf; 7,1 MB)

Morava (pdf; 7,5 MB)

Čechy (pdf; 8,6 MB)

 

Software

 

Monografie

 • Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka: Život, dílo a doba zahradního architekta Josefa Minibergera (1878-1955). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2015, s. 211.
 •  Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka: Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána (1885-1961). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2015, s. 303.
 • Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka – Zámečník, Roman: Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů (kritický katalog). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 182.
 • Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka: Stopy českých zahradních architektů na Slovensku (kritický katalog). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 196.
 • Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka: Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1868-1968). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 307. (v tisku)
 • Steinová, Šárka – Štér, Roman: Vzpomínky zahradního architekta Josefa Vaňka na velkou válku. Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 248. (v tisku)
 • Steinová, Šárka – Zámečník, Roman – Ottomanská, Stanislava: Zahradní umění za první Československé republiky a její zahradníci. Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 504. (v tisku)
 • Steinová, Šárka – Zámečník, Roman – Ottomanská, Stanislava: Garden art for the first Czechoslovak Republic and its gardeners. Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 304. (v tisku)

 

Výstavy – specifický výsledek programu NAKI

 • Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů (květen–říjen 2017 Bechyně)
 • Stopy českých zahradních architektů na Slovensku (červenec-srpen 2017 Zvolen, září–říjen 2017 Nitra, listopad 2017 Bojnice)

 

Konference

 • Zahradní architektura první poloviny 20. století, 2–3. října 2017, Bechyně 

 

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Novák
Zahájení: 2013
Dokončení: 2017

Předmět řešení: Aplikovaný výzkum v oboru: AL – Umění, architektura, kulturní dědictví naplňující tematické priority č. TP 1.1 – Nemovité kulturní dědictví, TP 1.2 – Movité kulturní dědictví, TP 1.4 – Území s kulturně historickými hodnotami Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Cíl: Aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Přestože zastupují zvolené lokality z hlediska krajinářského mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál perspektivně přitažlivý pro širokou veřejnost, zůstávala většina z nich během posledního půlstoletí spíše opomenuta. Jedním z důvodů jsou také dlouhodobé středoevropské stereotypy návštěvnických cílů, soustředěné tradičně více na interiéry památkových objektů, jejichž okolí zůstává obvykle stranou zájmu široké veřejnosti. Výsledky projektu, který je zacílený na hloubkové poznání kvalit kultivované krajiny vybraných objektů v širších společenských souvislostech, umožní zprostředkovat veřejnosti jejich jedinečné hodnoty za pomoci rozmanitého spektra prezentačních forem. Přestože jsou vybrané lokality různorodé, nabízejí možnost srovnávacích studií se zacílením na určité fenomény (např. lovecké areály, přírodní divadla, prvky okrasných farem, transformace starších forem v krajinářské parky apod.). Nedílnou součástí projektu jsou odborné workshopy zaměřené na problémy revitalizace některých zaniklých detailů areálů včetně návrhů na jejich budoucí udržitelnost v součinnosti s veřejností.

Dílčí výstupy: 1x N (certifikovaná metodika); 11x N (specializovaná mapa s odborným obsahem – v programu značeno L); 34x Jrec. článek v recenzovaném časopise, který je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 8x B – odborná kniha v ostatních jazycích, která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 2x D – článek ve sborníku (sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters ); 11x E – uspořádání výstavy – specifický výsledek programu NAKI; 3x A – audiovizuální tvorba, elektronický dokument (CD-R, web prezentace, elektronická databáze) s výjimkou výsledků v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B; 6x uspořádání W – workshopu.