Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Ediční plán

Ediční plán Národního zemědělského muzea 2018

Autor/autoři Předběžný název publikace Poznámka
1. Kaucká Kristýna První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice  
2. Kmošek Petr

Ludvík Vacátko, malíř koní a zvířat

 
3. Naglová Zdeňka Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady  
4. Nedvídková (Kostenko) Anna Historický vývoj udidel, jejich typy a působení  
5. Novák Pavel Zemědělské provozní budovy 50. a 60. let v Československu  
6. Křeček Vilém, Svobodová Kamila, Švédová Dominika Sbírka parafínových modelů hrušek  
7. Simanov Vladimír Motorová pila a její historie  
8. Vlček Martin Kritický katalog sbírky Šrobárových obrazů  
9. Voldřichová Marie Život a dílo. RNDr. Vratislav Mazák, CSc.  
    Termín odevzdání příspěvků (redakce@nzm.cz)
1. Časopis 1/2018  Prameny a studie č. 62 – tematicky různorodé 30. 9. 2017
2. Časopis 2/2018 Prameny a studie č. 63 – tematicky různorodé 30. 3. 2018
3. Časopis 1/2019 Prameny a studie č. 64 – tematicky různorodé 30. 9. 2018

Případné změny edičního plánu projednává a schvaluje Vědecká rada NZM.

 
Kaucká Kristýna: První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice

Tématem práce je analýza první pozemkové reformy na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice. Cílem je porozumět jak přerozdělování půdního fondu v období první Československé republiky, tak jeho důsledkům. Toho bude docíleno komparativní analýzou procesů, které proběhly na uvedených velkostatcích. Prvním kritériem komparativní analýzy je chování Státního pozemkového úřadu (SPÚ) k majitelům velkostatků – Metternichovi na Plasku, Fürstenbergovi na Křivoklátsku a Sternbergovi na Radnicku. Kniha se rovněž zaměří na hospodářské a sociální dopady pozemkové reformy na území bývalých velkostatků. Cílem komparativní analýzy je hledání shod a rozdílů v přístupu velkostatkářů k vyjednávání s SPÚ, které budou dále interpretovány v kontextu vývoje československého politického a hospodářského systému.

 

Kmošek Petr: Ludvík Vacátko, malíř koní a zvířat

Kniha se bude komplexním způsobem věnovat malíři, grafikovi, kreslíři a sochaři Ludvíku Vacátkovi (* 1873 Simmering u Vídně, † 1956 Kunvald v Orlických horách), žáku Vojtěcha Hynaise, Václava Brožíka, Josefa Václava Myslbeka na AVU v Praze (1895-1901), Ludvíka Hertericha a Heinricha Zűgela na AVU v Mnichově (1901-1904). Vacátko je významný český umělec obdivující ušlechtilou krásu zvířat, zejména koní. V Praze založil a vedl soukromou malířskou školu (1904-1940), své didaktické a tvůrčí metody publikoval v učebnici „Malířství zvířat“ (1928). Za tvůrčí princip své umělecké práce považoval tzv. transcendentní naturalismus, v němž spojoval realistické zobrazení světa, lidské figury a zvířat s jejich symbolickými a duchovními přesahy. Z jeho mnohostranné činnosti vyzvedněme jeho dokumentační úsilí týmu o záchranu kladrubských koní v průběhu 40. let 20. století, v jehož čele stál hipolog František Bílek.

 

Naglová Zdeňka: Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady

Publikace se bude zabývat problematikou potravinářského průmyslu. Cílem je vyhodnotit dopady investičních podpor plynoucích z Programu rozvoje venkova a Operačního programu Podnikání a inovace v letech 2007-2013 potravinářským podnikům. Dopady podpor lze na celooborové úrovni vyhodnotit jako značně diferencované a v řadě případů jako nedostačující. Autorka identifikuje problémové oblasti a formuluje doporučení směřující k lepšímu využití podpor pro zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu.

Hlavní přínos práce spočívá v kvantifikaci dopadů dotací v potravinářském průmyslu. Otázky dopadů investičních podpor v českém potravinářském průmyslu již hodnoceny byly, nicméně neuvažují oborové členění, které práce zahrnuje. Zároveň autorka identifikuje problematické oblasti, tzn. obory a právní formy žadatelů s nízkou investiční aktivitou a vysokou neúspěšností projektů. Tím výsledky mohou napomoci ke směřování podpor v rámci nového PRV 2014-2020 a OPPIK 2014-2020 a mohou sloužit zároveň jako východisko pro distribuci prostředků v novém programovacím období. Výsledky proto mohou být využity odbornými institucemi zabývajícími se touto problematikou, oborovými svazy či garanty, resp. poskytovateli podpor.

 

Nedvídková (Kostenko) Anna: Historický vývoj udidel, jejich typy a působení

Kniha mapuje historický vývoj udidel s ukázkou jednotlivých typů a popisem jejich působení v koňské hubě. Autor analyzuje vývoj udidel od počátku práce s koňmi až po dnešek. Současně klade důraz na důležitost vzájemného působení jezdcovy ruky a konkrétního typu udidla.

 

Novák Pavel: Zemědělské provozní budovy 50. a 60. let v ČSR

Katalog se částečně bude týkat sbírky NZM, v níž je zastoupeno několik málo modelů staveb ze 60. let 20. století. Z převážné části půjde o zpracování typových katalogů a řad projektů a v terénu dohledaných realizací. Pro muzejní sbírkotvornou činnost by takto mohla vzniknout určitá metodická pomůcka při rozšiřování sbírek.

 

Křeček Vilém, Svobodová Kamila, Švédová Dominika: Sbírka parafínových modelů hrušek

Ve sbírkách Národního zemědělského muzea se nachází soubor parafínových modelů hrušek. Katalog představí modely s reáliemi dané odrůdy (původ, velikost a tvar, slupka, dužnina, habitus, doba sklizně a trvanlivost, celkové hodnocení).

 

Simanov Vladimír: Motorová pila a její historie

Zpracování historie motorové pily jako základního mechanizačního prostředku těžby dříví formou odborné knihy.

V československé ani české a slovenské odborné literatuře zatím nevyšla publikace zabývající se komplexně základním mechanizačním prostředkem těžby dříví – motorovou pilou. Historický vývoj motorových pil tak dosud mapují jen firmy, které je vyrábějí, a ty si mnohdy historická fakta upravují, či je interpretují tak, aby vynikl jejich podíl na pokroku v konstrukci pil. Nepřesné údaje se pak následně přenášejí do všech informačních zdrojů a učebnic a v konečných důsledcích ovlivňují veřejné mínění o reálném přínosu jednotlivých vynálezců a výrobních firem k vývoji pil.   

 

Vlček Martin: Kritický katalog sbírky Šrobárových obrazů

Jednu z nejvýznamnějších částí sbírkového fondu NZM Praha představuje tzv. Šrobárova sbírka. Tuto jedinečnou kolekci tvoří 153 obrazů realisticky orientovaných malířů, kteří reprezentují významné umělecké slohy, směry a školy spojované s historií evropského malířství v širokém časovém rozmezí od 16. do konce 19. století. S jednotlivými díly a autory zastoupenými ve Šrobárově sbírce seznámí milovníky umění připravovaný katalog.

 

Voldřichová Marie: Život a dílo. RNDr. Vratislav Mazák, CSc.

Práce se bude věnovat přednímu českému badateli a umělci v jedné osobě, jehož vědecký i umělecký odkaz má díky svému mimořádnému rozsahu a kvalitě potenciál oslovit i současnou generaci milovníků přírody. Svou odbornou erudicí přesáhl hranice naší země a výrazně napomohl pozvednutí české vědy na mezinárodní úroveň, přičemž jeho četná zoologická pozorování a taxonomické publikace si svou vysokou výpovědní hodnotu uchovaly dodnes. Se stejnou pílí a nadšením se však věnoval rovněž pedagogické a popularizační činnosti. Množství publikací svých ale také jiných autorů navíc V. Mazák doprovodil velkým počtem pečlivě provedených odborných ilustrací. Autorova výtvarná díla vynikají svou estetičností kompozic a přirozeností zobrazených objektů, přičemž odborníci mohou při pohledu na anatomicky přesné studie zvířat zároveň obdivovat jedinečný autorův smysl pro detail. Cílem této knihy, která je vůbec první soubornou publikací jeho děl, je představit mnohovrstevnatou osobnost V. Mazáka a jeho obrovský přínos české vědě prostřednictvím jeho obrazů a ilustrací.