Ediční plán

Ediční plán Národního zemědělského muzea 2018

Autor/autoři Předběžný název publikace Poznámka
1. Báchor Evžen Kritický katalog včelích úlů  
2. Kubů E., Šouša J. Antonín Švehla a Karel Mečíř. Dva integrující protagonisté pražské Zelené internacionály  
3. Křeček V., Svobodová K., Švédová D. Sbírka parafínových modelů hrušek  
4. Minařík Martin Vývoj spotřeby piva v poválečném Československu  
5. Novák Pavel Zemědělské provozní budovy 50. a 60. let 20. století  
6. Simanov V., Bernacký R. Motorová pila a její historie  
7. Vlček Martin Kritický katalog sbírky Šrobárových obrazů  
8. Vítěz soutěže „Věda pro zemi 2017“ Aktuálně probíhá hodnocení prací  
9. Klimešová Táňa (ed.) Paměti sedláka Jana Vaňka z Litultovic (1899–1970)  
    Termín odevzdání příspěvků (redakce@nzm.cz)
1. Časopis 1/2018  Prameny a studie č. 62 – tematicky různorodé 30. 9. 2017
2. Časopis 2/2018 Prameny a studie č. 63 – tematicky různorodé 28. 2. 2018


Ediční plán Národního zemědělského muzea na rok 2018 byl schválen na zasedání Vědecké rady NZM dne 13. července 2017. Případné změny edičního plánu projednává a schvaluje Vědecká rada NZM.

 
Ediční plán Národního zemědělského muzea 2017

Autor/autoři  Předběžný název publikace  Poznámka
1. Čeněk M., Voldřichová M. Sallačova sbírka turovitých  
2. Kotyza Pavel Efektivnost opatření podporujících vznik nových odbytových organizací v České, Slovenské a Polské republice  
3. Křeček V., Svobodová K., Švédová D. Sbírka parafínových modelů jablek  
4. Pojar Vojtěch Kartelizace chmelařství v českých zemích (1890–1938)  
5. Rozinková Kateřina České pivovarnictví 1918–1939: podnikatelské strategie, kartelizace, odbyt  
6. Balcarová J., Kubů E., Šouša J. (eds.) Venkov, rolník a válka (kol. monografie)  
7. Voldřichová Marie Život a dílo: RNDr. Vratislav Mazák, CSc.  
    Termín odevzdání příspěvků (redakce@nzm.cz)
1. Časopis 1/2017 Prameny a studie č. 60 – tematicky různorodé 17. 2. 2017
2. Časopis 2/2017 Prameny a studie č. 61 – tematicky různorodé 30. 6. 2017
3. Časopis 1/2018 Prameny a studie č. 62 – tematicky různorodé 30. 9. 2017

Ediční plán Národního zemědělského muzea byl schválen na zasedání Vědecké rady NZM dne 25. ledna 2017 a aktualizován na jejím zasedání dne 13. července 2017.


Případné změny edičního plánu projednává a schvaluje Vědecká rada NZM.

 
Čeněk M., Voldřichová Marie: Sallačova sbírka turovitých

Publikace bude navazovat na kritický katalog „Sallačova sbírka jelenovitých“, který vyšel v roce 2014. Pojednává o další části sbírky, kterou shromáždil středoškolský profesor doc. PhDr. Vilém Sallač (1852-1927), sbírce souroží turovitých. Aby publikace nebyla jen suchým katalogem, autoři se pokusí přiblížit čtenářům turovité charakteristikou jednotlivých druhů, upozornit na zajímavosti z jejich života a na to, jak tato skupina zvířat ovlivnila lidskou kulturu. Uspořádání katalogu je zvoleno tak, že po obecné charakteristice turovitých jsou nejprve zařazeny kapitoly o domestikovaných druzích a následují popisy volně žijících druhů zastoupených ve sbírce. Stejně jako v prvním dílu jsou do knihy vloženy boxy s obecnějšími informacemi (např. o mytologii turovitých, domestikaci savců nebo o osobnostech, po kterých byly některé taxony pojmenovány). Vlastní výsledky revize sbírky budou shrnuty v závěrečné tabulce.
 

Kotyza Pavel: Efektivnost opatření podporujících vznik nových odbytových organizací v České, Slovenské a Polské republice

Práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti veřejné podpory vzniku odbytových organizací producentů v zemědělství. Historický vývoj měl výrazný vliv na nynější rozdílnost českého a slovenského zemědělství v porovnání se zemědělstvím v Polsku. I přes rozdílnost se po vstupu do EU všechny vlády rozhodly podpořit vznik odbytových organizací vypsáním veřejné finanční podpory pro nově vzniklá seskupení producentů. Hlavním cílem této práce bylo tedy porovnat, jakým způsobem byla podpora poskytována ve výše uvedených státech, a zhodnotit efektivnost vynaložených prostředků. Vlastní práce je založena na hodnocení programů skrze identifikaci, zda podpořené subjekty stále splňují podmínky uznání. Kategorizace subjektů byla provedena na základě vlastně navržené metodiky vycházející z teoretických předpokladů a zadávacích podmínek.
 

Křeček, V., Svobodová, K., Švédová, D.: Sbírka parafínových modelů jablek

Ve sbírkách NZM se nachází soubor parafínových modelů jablek, které vyšlechtil žák I. V. Mičurina profesor Semjon Fjodorovič Černěnko. V roce 1958 věnoval plody svých nově vyšlechtěných odrůd akademikovi Antonínovi Klečkovi, tehdejšímu předsedovi Československé akademie zemědělských věd, a ten je předal našemu muzeu. Pracovnice muzea paní Vavříčková z darovaných plodů bezprostředně vyrobila parafínové modely, které byly následně zapsány do muzejní sbírky. Katalog představí modely s reáliemi dané odrůdy (původ, velikost a tvar, slupka, dužnina, habitus, doba sklizně a trvanlivost, celkové hodnocení).
 

Pojar Vojtěch: Kartelizace chmelařství v českých zemích (1890–1938)

České země patřily po většinu 19. a ve 20. století k největším světovým výrobcům chmele. Chmel byl zároveň významným exportním artiklem ekonomiky meziválečné ČSR. Práce se pokusí objasnit proces kartelizace produkce chmele v českých zemích od jejích počátků v 19. století až po rok 1938, jeho příčiny, formu vzniklých institucí i jejich výsledky. Vývoj kartelů v tomto odvětví zemědělské výroby je zasazen do rámce vytvářeného dynamikou hospodářských cyklů a proměnami státní hospodářské politiky. V návaznosti na impulsy z institucionální ekonomie se vychází z předpokladu, že vznik kartelů, jejich forma a stabilita jsou do velké míry produktem struktury daného odvětví, současně však svou aktivitou tuto strukturu pozměňují.
 

Rozinková Kateřina: České pivovarnictví 1918–1939: podnikatelské strategie, kartelizace, odbyt

České pivovarnictví je tradičně považováno za jeden z významných oborů potravinářského průmyslu na našem území, s dlouhou tradicí a dobrým zvukem v zahraničí. Významným znakem pivovarnictví meziválečného období se stala koncentrace, a to jak výroby, tak kapitálu a s tím spojená snaha nově strukturovat domácí poválečný trh pivem. Pivovarnictví ovšem nikdy nestálo osamoceně, ale bylo silně napojené i na další obory, které buď pivovary zásobovaly základními surovinami, nebo jim zajišťovaly distribuci výrobků. Významnou roli tak kromě samotných producentů piva hráli i producenti chmele a sladu či hostinští. Práce se zaměří na analýzu vývoje z pohledu jednotlivých typů podniků a jejich představitelů, pivovary budou odlišovány co do způsobu majetkové držby na měšťanské, akciové a soukromé společnosti. Každá z těchto skupin se s problémy meziválečného pivovarnictví vyrovnávala jiným způsobem, jejich společným jmenovatelem však byla účast na kartelizaci. Její proces dokonce v průběhu 30. let dospěl do fáze, kdy byly do určité míry kartelizovány téměř všechny pivovary na území republiky. Právě kartelizace je klíčem k pochopení celé problematiky meziválečného pivovarnictví, neboť za pomoci kartelů se podniky snažily reagovat na dění v oboru a hledat řešení nastalých problémů. Kartelizace tak může pomoci osvětlit jak situaci na domácím trhu, tak problematiku exportu, stejně jako je možné díky ní lépe analyzovat například průběh a dopady hospodářské krize. Hlavním cílem studie bude tedy analyzovat celý meziválečný vývoj odvětví, se zvláštním zřetelem k procesu strukturování domácího trhu pivem a procesu kartelizace.
 

Voldřichová Marie: Život a dílo: RNDr. Vratislav Mazák, CSc.

Práce se bude věnovat přednímu českému badateli a umělci v jedné osobě, jehož vědecký i umělecký odkaz má díky svému mimořádnému rozsahu a kvalitě potenciál oslovit i současnou generaci milovníků přírody. Svou odbornou erudicí přesáhl hranice naší země a výrazně napomohl pozvednutí české vědy na mezinárodní úroveň, přičemž jeho četná zoologická pozorování a taxonomické publikace si svou vysokou výpovědní hodnotu uchovaly dodnes. Se stejnou pílí a nadšením se však věnoval rovněž pedagogické a popularizační činnosti. Množství publikací svých, ale také jiných autorů navíc V. Mazák doprovodil velkým počtem pečlivě provedených odborných ilustrací. Autorova výtvarná díla vynikají svou estetičností kompozic a přirozeností zobrazených objektů, přičemž odborníci mohou při pohledu na anatomicky přesné studie zvířat zároveň obdivovat jedinečný autorův smysl pro detail. Cílem této knihy, která je vůbec první soubornou publikací jeho děl, je představit mnohovrstevnatou osobnost V. Mazáka a jeho obrovský přínos české vědě prostřednictvím jeho obrazů a ilustrací.