Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Ediční plán

Ediční plán Národního zemědělského muzea 2019

autor název publikace
Balcarová Jitka „Práce šlechtí!“ Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu
Hořejš Miloš Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942–1945
Křeček Vilém, Svobodová Kamila, Švédová Dominika Sbírka parafínových modelů hrušek
Maier Tomáš Minipivovary a řemeslné pivovary
Minařík Martin Vývoj spotřeby piva v Československu po 2. světové válce
Naglová Zdeňka Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady
Nedvídková (Kostenko) Anna Historický vývoj udidel, jejich typy a působení
Půček Milan Jan a kol. Management rizik a příležitostí: muzea a památky
Rozinková Kateřina Trh s pivem ve střední Evropě v meziválečném období
Vlček Martin Kritický katalog sbírky Šrobárových obrazů
Voldřichová Marie Život a dílo. RNDr. Vratislav Mazák, CSc.

 

Prameny a studie Termín odevzdání příspěvků (redakce@nzm.cz)
časopis Prameny a studie č. 64 tematicky různorodé (1/2019) 30. 9. 2018
časopis Prameny a studie č. 65 tematicky různorodé (2/2019) 30. 3. 2019
časopis Prameny a studie č. 66 tematicky různorodé (1/2020) 30. 9. 2019

Případné změny edičního plánu projednává a schvaluje Vědecká rada NZM.

 

Balcarová Jitka, „Práce šlechtí!“ Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu

Kniha na příkladu „pracovní služby“ jako celosvětově rozšířeného prostředku řešení nezaměstnanosti mladých lidí během hospodářských krizí přináší nové poznatky o ideovém prostředí a nacionální praxi německé menšiny v meziválečném Československu. Umožňuje lépe porozumět jednání a stereotypům chování té části německé menšiny, která se definovala nacionálně a která ve 30. letech 20. století získávala na své většině. Práce na základě analýzy sociálního fenoménu, jak je někdy pracovní služba označována, přibližuje postupné akreditování a implementaci projevů autoritativního myšlení vycházejících z domácích zdrojů přizpůsobovaných formám říšského nacionálního socialismu v městských a venkovských podmínkách na sklonku existence republiky a nabízí nové vhledy do vývoje německé menšiny v kontextu s vývojem v Německu, které se ve sledovaném období dostávalo pod sílící tlak nacionálního socialismu. Publikace je koncipovaná převážně na výzkumu primárních pramenů rozličné povahy a je vedená úmyslem nabídnout širší odborné i laické veřejnosti pohled na dosud v české historiografii opomíjený historický jev, který svou povahou přispíval k zostřující se nacionální situaci meziválečného Československa a který spoluutvářel militantní postoje části jeho německých obyvatel.  

 

Hořejš Miloš, Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942–1945

Práce se zabývá pozemkovou a osídlovací politikou na území Protektorátu Čechy a Morava, na kterou nahlíží jako na nedílnou součást jednotné nacistické germanizační politiky, uplatňované v širším prostoru Německé říše. Výzkum si klade za cíl posoudit strukturálně a po organizační linii osídlovací politiku a mechanismy jejího fungování na vyšších i nižších stupních v rámci řízení osídlovacího procesu. Germanizační plány byly na území Protektorátu Čechy a Morava jedním z podstatných aspektů německé hospodářské politiky a byly založeny na kombinaci asimilace, evakuace a fyzické likvidace. V praxi pak germanizace prováděná na území protektorátu probíhala třemi cestami: 1. formou převodů kapitálových účastí, 2. arizací židovského majetku a 3. formou usídlování Němců na české půdě. Zde uvedenému pořadí přibližně odpovídala i časová posloupnost, s jakou měly být jednotlivé kroky uváděny do praxe. Konečné řešení v otázce germanizační a osídlovací politiky se mělo realizovat až po skončení válečných operací. Přesto byly podniknuty kroky, které předznamenávaly pozdější plánovaný vývoj. Práce se zaměřuje zejména na objasnění mechanismu pozemkové a osídlovací politiky a činností klíčových organizací zapojených do pozemkové a osídlovací politiky (např. Pozemkový úřad pro Čechy a Moravu, Českomoravská zemědělská společnost, Rasový a osídlovací úřad, Hlavní říšský bezpečnostní úřad, Volksdeutsche Mittelstelle, Německá Karlova univerzita v Praze aj.). 

 

Křeček Vilém, Svobodová Kamila, Švédová Dominika: Sbírka parafínových modelů hrušek 

Ve sbírkách Národního zemědělského muzea se nachází soubor parafínových modelů hrušek. Katalog představí modely s reáliemi dané odrůdy (původ, velikost a tvar, slupka, dužnina, habitus, doba sklizně a trvanlivost, celkové hodnocení). 

 

Maier Tomáš: Minipivovary a řemeslné pivovary

Monografie, která na bouřlivě se rozvíjejícím českém trhu minipivovarů a řemeslných pivovarů hluboce schází, si klade za cíl čtenářům z odborného hlediska přiblížit tento segment trhu s důrazem na ekonomiku. V úvodu nabídne definici pojmu minipivovar (potažmo řemeslný pivovar), a to jak pro české podmínky, tak pro zahraničí. Následuje historický exkurz do českých podmínek počínaje založením prvního českého minipivovaru v roce 1991 v souvislosti s obchodními strategiemi, které uplatňují minipivovary. Díky datům Celní správy se podařilo detailně vymezit vzrůstající podíl minipivovarů na českém trhu. První část monografie ukončuje ekonomická analýza a modelový příklad založení minipivovaru v českých podmínkách s roční plánovanou produkcí 1 500 hl ročně.
Druhá část práce se zaměřuje na minipivovary a řemeslné pivovary v hlavních pivovarsky (vyspělých) zemích světa a jejich komparaci s Českem, nejhlubší analýzy jsou provedeny v případě Spojených států amerických a Spojeného království, kde se tento tržní segment začal konstituovat jako první. Dále jsou rozebírány následující země: Slovensko, Irsko, Belgie, Německo, Japonsko, Itálie, Švýcarsko, Polsko, Dánsko a Nizozemsko. Celá kniha je bohatě doplněna grafy, tabulkami a obrazovým materiálem.

 

Minařík Martin: Vývoj spotřeby piva v Československu po 2. světové válce

Legitimita režimu založeného na „diktatuře proletariátu“ se odvíjela od jeho základní aspirace naplnit vizi „lepší společnosti“ nad jejíž realizací dohlížela neomylná komunistická strana. Rozsáhlý projekt formulovaný jako „výstavba socialismu“ nebyl omezen pouze na likvidaci „nepřátelských“ sociálních tříd a zespolečenštění výrobních prostředků, ale vyžadoval rovněž odstranění negativně vnímaných jevů každodennosti „předsocialistické“ společnosti. Přestože se protialkoholní úsilí stalo jasnou komponentou budování socialismu, režim legitimující vládu jedné komunistické strany se po celé období její mocenské hegemonie pokoušel nalézt adekvátní vztah ke spotřebě alkoholu. Ideologické konstrukty se ocitaly v konfrontaci s hluboce zakořeněnou tradicí alkoholického konzumu ve společnosti, především nižších sociálních vrstev. Sociální inženýrství tak naráželo na limity, kdy další naplňování ideologických postulátů socialismu nepřinášelo pro vládnoucí režim zisky, ale naopak zvětšovalo riziko neakceptace společnosti s jeho kroky a ztráty klientely. Kniha o vývoji spotřeby piva v poválečném Československu nabízí velmi hodnotná zjištění vyplňující nezmapovaný prostor v tomto komplikovaném paradigmatu aktivit komunistického režimu motivovaných udržením mocenské hegemonie vládnoucí strany.

 

Naglová Zdeňka: Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady

Publikace se bude zabývat problematikou potravinářského průmyslu. Cílem je vyhodnotit dopady investičních podpor plynoucích z Programu rozvoje venkova a Operačního programu Podnikání a inovace v letech 2007-2013 potravinářským podnikům. Dopady podpor lze na celooborové úrovni vyhodnotit jako značně diferencované a v řadě případů jako nedostačující. Autorka identifikuje problémové oblasti a formuluje doporučení směřující k lepšímu využití podpor pro zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. 
Hlavní přínos práce spočívá v kvantifikaci dopadů dotací v potravinářském průmyslu. Otázky dopadů investičních podpor v českém potravinářském průmyslu již hodnoceny byly, nicméně neuvažují oborové členění, které práce zahrnuje. Zároveň autorka identifikuje problematické oblasti, tzn. obory a právní formy žadatelů s nízkou investiční aktivitou a vysokou neúspěšností projektů. Tím výsledky mohou napomoci ke směřování podpor v rámci nového PRV 2014-2020 a OPPIK 2014-2020 a mohou sloužit zároveň jako východisko pro distribuci prostředků v novém programovacím období. Výsledky proto mohou být využity odbornými institucemi zabývající se touto problematikou, oborovými svazy či garanty, resp. poskytovateli podpor.

 

Nedvídková (Kostenko) Anna: Historický vývoj udidel, jejich typy a působení

Kniha mapuje historický vývoj udidel s ukázkou jednotlivých typů a popisem jejich působení v koňské hubě. Autor analyzuje vývoj udidel od počátku práce s koňmi až pod dnešek. Současně klade důraz na důležitost vzájemného působení jezdcovy ruky a konkrétního typu udidla. 

 

Půček Milan Jan a kol.: Management rizik a příležitostí: muzea a památky

Publikace se bude z teoretického i praktického hlediska věnovat problematice řízení rizik a příležitostí muzeí (a památek). Výzkum prováděný v rámci publikace bude navazovat na monografii vydanou v roce 2018 v nakladatelství Karolinum s názvem Management a hospodaření muzeí (autorský kolektiv Ochrana, Plaček, Půček a Šimčík). V publikaci budou využity zkušenosti s touto problematikou v Národním zemědělském muzeu, ale budou též zahrnuty další případové studie, též bude provedena potřebná rešerše zahraniční literatury a zkušeností. Problematika rizik a zejména problematika příležitostí ve vazbě na muzea není v literatuře řešena v dostatečném rozsahu, respektive je v literatuře řešena zejména ve vazbě na ochranu sbírky. V připravované monografii bude použito dvojí kriteriální hodnocení rizik (dopad, pravděpodobnost výskytu) a též tam kde to bude adekvátní troj kriteriální hodnocení dle metody FMEA (třetím kritériem je odhalitelnost). Rizika a příležitosti budou členěny do pěti oblastí, a to (1) věcná (tedy spojená zejména s problematikou ochrany sbírky a dalšími činnosti muzea), (2) technická (budovy, vybavení aj.), (3) organizační a personální, (4) finanční (včetně problematiky korupce a podvodů), (5) právní.

 

Rozinková Kateřina: Trh s pivem ve střední Evropě v meziválečném období

České pivovarnictví je tradičně považováno za jeden z významných oborů potravinářského průmyslu na našem území, s dlouhou tradicí a dobrým zvukem v zahraničí. Významným znakem pivovarnictví meziválečného období se stala koncentrace a to jak výroby, tak kapitálu a s tím spojená snaha nově strukturovat domácí poválečný trh pivem. Pivovarnictví ovšem nikdy nestálo osamoceně, ale bylo silně napojené i na další obory, které buď pivovary zásobovaly základními surovinami, nebo jim zajišťovaly distribuci výrobků. Významnou roli tak kromě samotných producentů piva hráli i producenti chmele a sladu, či hostinští. Práce se zaměří na analýzu vývoje z pohledu jednotlivých typů podniků a jejich představitelů, pivovary budou odlišovány co do způsobu majetkové držby na měšťanské, akciové a soukromé společnosti. Každá z těchto skupin se s problémy meziválečného pivovarnictví vyrovnávala jiným způsobem, jejich společným jmenovatelem však byla účast na kartelizaci. Její proces dokonce v průběhu 30. let dospěl do fáze, kdy byly do určité míry kartelizovány téměř všechny pivovary na území republiky. Právě kartelizace je klíčem k pochopení celé problematiky meziválečného pivovarnictví, neboť za pomoci kartelů se podniky snažily reagovat na dění v oboru a hledat řešení nastalých problémů. Kartelizace tak může pomoci osvětlit jak situaci na domácím trhu, tak problematiku exportu, stejně jako je možné díky ní lépe analyzovat například průběh a dopady hospodářské krize. Hlavním cílem studie bude tedy analyzovat celý meziválečný vývoj odvětví, se zvláštním zřetelem k procesu strukturování domácího trhu pivem a procesu kartelizace.

 

Vlček Martin: Kritický katalog sbírky Šrobárových obrazů

Jednu z nejvýznamnějších částí sbírkového fondu NZM Praha představuje tzv. Šrobárova sbírka. Tuto jedinečnou kolekci tvoří 153 obrazů realisticky orientovaných malířů, kteří reprezentují významné umělecké slohy, směry a školy spojované s historií evropského malířství v širokém časovém rozmezí od 16. do konce 19. století. S jednotlivými díly a autory zastoupenými ve Šrobárově sbírce seznámí milovníky umění připravovaný katalog.

 

Voldřichová Marie: Život a dílo. RNDr. Vratislav Mazák, CSc.

Práce se bude věnovat přednímu českému badateli a umělci v jedné osobě, jehož vědecký i umělecký odkaz má díky svému mimořádnému rozsahu a kvalitě potenciál oslovit i současnou generaci milovníků přírody. Svou odbornou erudicí přesáhl hranice naší země a výrazně napomohl pozvednutí české vědy na mezinárodní úroveň, přičemž jeho četná zoologická pozorování a taxonomické publikace si svou vysokou výpovědní hodnotu uchovaly dodnes. Se stejnou pílí a nadšením se však věnoval rovněž pedagogické a popularizační činnosti. Množství publikací svých ale také jiných autorů navíc V. Mazák doprovodil velkým počtem pečlivě provedených odborných ilustrací. Autorova výtvarná díla vynikají svou estetičností kompozic a přirozeností zobrazených objektů, přičemž odborníci mohou při pohledu na anatomicky přesné studie zvířat zároveň obdivovat jedinečný autorův smysl pro detail. Cílem této knihy, která je vůbec první soubornou publikací jeho děl, je představit mnohovrstevnatou osobnost V. Mazáka a jeho přínos české vědě prostřednictvím jeho obrazů a ilustrací.