Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Výroční zprávy, dokumenty

> Návštěvnický řád

> Dokumenty

> Výroční zprávy ke stažení

> Profil zadavatele

> Proti korupci

> Odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Návštěvnický řád

Návštěvnický řád Národního zemědělského muzea (pdf)

 

Dokumenty

Zřizovací listina NZM (pdf)

Strategie rozvoje Národního zemědělského muzea Praha na roky 2015–2020 (pdf)

Etický kodex ICOM (pdf)

Zásady zpracování osobních údajů v Národním zemědělském muzeu

 

Výroční zprávy ke stažení

Výroční zpráva NZM 2018

Výroční zpráva NZM 2019 (pdf)

Výroční zpráva NZM 2018 (pdf)

Výroční zpráva NZM 2017 (pdf)

Výroční zpráva NZM 2016 (pdf)

Výroční zpráva NZM 2015 (pdf)

Výroční zpráva NZM 2014 (pdf) 

Výroční zpráva NZM 2013 (pdf) 

Výroční zpráva NZM 2012 (pdf) 

Výroční zpráva NZM 2011 (pdf) 

Výroční zpráva NZM 2010 (pdf) 

Výroční zpráva NZM 2009 (pdf) 

Výroční zpráva NZM 2008 (pdf) 

Výroční zpráva NZM 2007 (pdf)

Výroční zpráva NZM 2006-1, Výroční zpráva 2006-2

Výroční zpráva NZM 2005 (pdf) 

Výroční zpráva NZM 2004 (pdf)

Výroční zpráva NZM 2003 (pdf)

Výroční zpráva NZM 2002 (pdf)

 

 

Profil zadavatele

Profil zadavatele: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

 

Záměr k pronájmu prostor užívaných za účelem pořádání svatebních obřadů (obřadní síň) na zámku Kačina (pdf, 21. 3. 2018)

 

Proti korupci

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., zřídilo pro účely oznámení korupčního jednání, a to z jakékoliv strany, e-mailovou adresu protikorupci@nzm.cz.

Všechna podaná oznámení o podezření z korupčního jednání budou zaevidována do elektronického systému spisové služby a neprodleně poté postoupena odpovědné osobě NZM. Odpovědná osoba NZM oznámení prošetří. Na základě návrhu vyhodnotí odpovědná osoba oznámení některým z následujících způsobů:

  • vyhodnotí oznámení jako nedůvodné,
  • rozhodne o učinění interních nápravných resp. preventivních opatření, která povedou k odvrácení nebo snížení újmy,
  • nasvědčuje-li výsledek šetření tomu, že by oznámeným jednáním mohla být naplněna skutková podstata některého trestného činu, předá záležitost orgánům činným v trestním řízení.

O způsobu řešení oznámení vyrozumí oznamovatele, pokud oznamovatel v oznámení uvedl kontaktní údaje. Veškerá oznámení včetně informací o učiněných opatřeních jsou souhrnně předkládána generálnímu řediteli NZM podle jejich charakteru (pro informaci nebo k projednání). Oznámení budou v NZM vyřízená do 30 dnů od data podání.

NZM se zavazuje zajistit ochranu osobních a identifikačních údajů oznamovatele, s výjimkou  předání oznámení k řešení orgánů činným v trestním řízení.

Související dokumenty:

Systém prevence a potírání korupce (pdf)

Usnesení vlády (pdf)

Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu (pdf)

Tabulka plnění úkolů obsažených ve strategii vlády v boji s korupcí NZM ke dni 8. 2. 2017 (pdf)

Tabulka plnění úkolů obsažených ve strategii vlády v boji s korupcí NZM ke dni 30. 6. 2017 (pdf)

Tabulka plnění úkolů obsažených ve strategii vlády v boji s korupcí NZM za 2. pololetí 2017 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří NZM za 1. pololetí roku 2018 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2018 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2019 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2019 (pdf)

 

Odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb.

> odpověď na dotaz ze dne 29. 4. 2019

příloha č. 1 (pdf), příloha č. 2 (docx)