Zaměstnanci muzea

ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. – osobní profil

Název pozice v NZM:

hlavní řešitelka projektu NAKI

 

Vzdělání:

 • Mgr. – husitská teologie – religionistika, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2004
 • Mgr. – učitelství etiky, náboženství a filosofie, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2004
 • Bc. – archivnictví a pomocné vědy historické, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006
 • ThDr. Th.D. – církevní dějiny, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2012

 

Kurzy:

 • Muzejní propedeutika I., II.
 • Nástavbový kurz památkové péče, NPÚ, 2008–2009

 

Praxe:

 • 1997–1999: Národní památkový ústav, pobočka Plzeň, klášter Kladruby u Stříbra (hlavní průvodkyně, dokumentátorka)
 • 2004–2015: Národní zemědělské muzeum Praha
 • (kurátorka sbírky písemných dokumentů, zástupkyně generálního ředitele, 2x pověřená řízením NZM, náměstkyně pro odbornou činnost)
 • 2013 – dosud: Národní zemědělské muzeum Praha – hlavní řešitelka projektu NAKI
 • 4/2015 – dosud: Národní archiv
 • 3/2016 – dosud: VÚGTK Zdiby v.v.i.

 

Stáže:

 • 11/ 2006–12/2006 – stipendium – Vatikán, Český historický ústav v Římě, Vatikánské archivy, excerpce papežských register a studium rukopisů vatikánského archivu a archivních fondů vatikánské knihovny Ottab. a Latt. 385, 345, 342
 • 11/2007 – Vatikán, Český historický ústav v Římě, Vatikánské archivy, pokračování ve studiu rukopisů vatikánského archivu a archivních fondů vatikánské knihovny Ottab. a Latt. 385, 345, 342

 

Mezirezortní odborná spolupráce:

 • 4/2007–10/2012 spolupráce s Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky (Bc. Ondřej Hladík).
 • Téma: monografické zpracování tematiky justičních statků existujících na přelomu 40. a 50. let 20. st.
 • Výsledek: Steinová, Š. – Hladík, O. (2010): Justiční statky – vězni a zemědělství.
 • 11/2009–10/2013 spolupráce s Českou akademií zemědělských věd.
 • Téma: monografické zpracování tematiky významných osobností zemědělských věd.
 • 10/2012–6/2013 spolupráce s Husitským muzeem v Táboře.
 • Téma: Scénář nové expozice v Husově domě, Hussenstrasse, Konstanz.

 

Projekty:

 • spoluřešitelka Výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR MZE7507574101 Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea, řešeného v letech 2005–2011.
 • spoluřešitelka projektu A Taste of Europe („Chuť Evropy“) v letech 2009–2011.
 • 1/2013–12/2017 NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) hlavní řešitel, konsorcium NZM – Mendlova univerzita
 • Název projektu: Zahradně–architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky.
 • 1/2013–12/2017 NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) spoluřešitel, konsorcium NZM – NPÚ
 • Název projektu: Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století.
 • 3/2016-12/2020 NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) spoluřešitel, VÚGTK Zdiby v.v.i.
 • Název projektu: Obory a bažantnice – opomíjená hodnota kulturního dědictví

 

Vybraná publikační činnost:

B – monografie:

 • STEINOVÁ, Š.: František Thomayer – život a dílo zahradního architekta. (1856–1938) NZM Praha : 2008, s. 120.
 • STEINOVÁ, Š.; HLADÍK, O.: Justiční statky–vězni a zemědělství. NZM Praha : 2012, s. 310.
 • STEINOVÁ, Š.: Osudový příběh Zemědělského muzea (1891) 1918 – 1952. NZM Praha, 2013, s. 183.
 • STEINOVÁ, Šárka; WAAGE, Vladimír, KOLÁČNÝ, Jaroslav: Urbarium neoscriptum cum explicatione brevi čili Nově sepsaný řád všech trvalých povinností a rent, které plní a odvádějí dědiční poddaní slavného kláštera Broumova ve městě a okolí. Kritická edice. Praha 2014, 228s.
 • STEINOVÁ, Šárka; OTTOMANSKÁ, Stanislava: Život a dílo zahradního architekta Josefa Minibergera. NZM Praha : 2015, s. 250.
 • STEINOVÁ, Šárka; OTTOMANSKÁ, Stanislava: Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána. NZM Praha : 2015, s. 304.

 

Nmet – metodiky:

 • Metodika pro zpracování osobních pozůstalostí s významným podílem plánové dokumentace. č.j. MK 20866/2016 OVV, osvědčení č. 109, ISBN 978-80-86874-68-5, 2016, s. 40.

 

Jrec – odborné studie:

 • STEINOVÁ, Šárka: „Johannes de Ragusio“. Theologická revue Univerzity Karlovy – Husitské teologické fakulty, 1/2005. ISSN 1211–7617, 76. ročník, s. 88–105
 • STEINOVÁ, Šárka: Následky třicetileté války na cenu poddanské nemovitosti a obchodování na kladrubském klášterním velkostatku. Prameny a studie, NZM Praha : 2007, s. 153–167.
 • STEINOVÁ, Šárka: „Vesnický boháč.“ Prameny a studie, NZM Praha : 2008.
 • STEINOVÁ, Šárka: Soukromé lihovary a pozemková reforma. Prameny a studie, NZM Praha : 2008.
 • STEINOVÁ, Šárka: Osobní fond Františka Thomayera. Prameny a studie, NZM Praha : 2009.
 • STEINOVÁ, Šárka: Použití rostlin Františka Thomayera. Prameny a studie. NZM Praha : 2009.
 • STEINOVÁ, Šárka: Archivní osobní fondy našich významných zahradních architektů. Trendy a tradice 2009 : sborník abstrakt. – Brno : Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Zahradnická fakulta, 2009.
 • STEINOVÁ, Šárka: Úřad nejvyššího dvorského štolby. Prameny a studie, NZM Praha : 2009.
 • STEINOVÁ, Šárka; HLADÍK, O.: Justiční statky–vězni a zemědělství. Historická penologie. 2. Praha : 2009, s.1–47.
 • STEINOVÁ, Šárka: Hospodářská strategie a zemědělské výsledky justičních statků. České, slovenské a československé dějiny 20. století. FF Hradec Králové : 2009, s. 285–291.
 • STEINOVÁ, Šárka: Plakaty z lat 50. XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Pradze. Plakaty z lat 50. XX wieku, Muzeum narodowe Rolnictwa i Przemyslu w Szreniawie, 2010.
 • STEINOVÁ, Šárka: Theodor Modrý. Prameny a studie, NZM Praha : 2011.
 • STEINOVÁ, Šárka: Spolek českého zemědělského musea. Muzejní spolky včera a dnes, Čáslav 2011, s. 67–83.
 • STEINOVÁ, Šárka: Společnost cukrovarů pro Čechy a Moravu (1897) 1919–1948. Prameny a studie, NZM Praha : 2011.
 • STEINOVÁ, Šárka: Archivní dokumenty a fotografie lesního dopravnictví v fondech archivu Národního zemědělského muzea Praha. Z historie lesního dopravnictví. NZM Praha : 2012, s. 180–194.
 • STEINOVÁ, Šárka: Osobní pozůstalost prof. Julia Miloše Komárka v archivním fondu Národního zemědělského muzea Praha. Julius Miloš Komárek. Drevárské a lesnicke muzeum ve Zvolenu 2012.
 • STEINOVÁ, Šárka: Ministerstvo spravedlnosti jako úspěšný zemědělský podnik. Kolektivizace v Československu. Praha 2012.
 • STEINOVÁ, Šárka: Hedvábnictví v českých zemích do roku 1945. Prameny a studie, NZM Praha : 2012.
 • STEINOVÁ, Šárka: Josef Kumpán – zahradní architekt (úvodní studie). Prameny a studie II. 2013.
 • STEINOVÁ, Šárka: Výtah Lesního umění podle Jiřího Ludvíka Hartiga. Prameny a studie II. 2012.
 • STEINOVÁ, Šárka: Slavné Bennetovské hony na koroptve. Prameny a studie. II/2014, s. 171–181.
 • STEINOVÁ, Šárka: Životní osudy prof. Julia Miloše Komárka. Prameny a studie. III/2014, s. 228–257.
 • STEINOVÁ, Šárka: Dívčí zahradnická škola v Krči. Prameny a studie. I./2014, s.158–179.
 • STEINOVÁ, Šárka: Pomologický ústav v Tróji. Prameny a studie. III/2014, s. 85–109.
 • STEINOVÁ, Šárka: Školní zahrady. Prameny a studie. I/2015, s.
 • STEINOVÁ, Šárka: Odpůrce Jana Rokycany proti „sub utraque species,“ Český zápas, týdeník Církve československé husitské, roč. 96, č. 24, s. 7.
 • STEINOVÁ, Šárka: Josef Miniberger – projektant soukromých zahrad širokého pražského okolí. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. ISSN 1805-3874
 • STEINOVÁ, Šárka: Česká zahradní architektura konce 19. století až poloviny 20. století v zrcadle archivních pramenů. Paginae historiae. Sborník národního archivu. 24/1, 2016

 

Aktivní účast na konferencích za posledních pět let:

 • Konference: Trendy a tradice 2009. Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Zahradnická fakulta, 2009.
 • Archivní osobní fondy našich významných zahradních architektů.
 • Konference: České, slovenské a československé dějiny 20. století. FF Hradec Králové: 2009
 • Hospodářská strategie a zemědělské výsledky justičních statků.
 • Seminář a výstava: Plakaty z lat 50. XX wieku. Muzeum narodowe Rolnictwa i Przemyslu w Szreniawie, 2010.
 • Plakaty z lat 50. XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Pradze.
 • Konference: Muzejní spolky včera a dnes. Čáslav 2011.
 • Spolek Českého zemědělského musea.
 • Konference: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. 22. 6. – 23. 6. 2010, Národní technické muzeum Praha
 • Společnost cukrovarů pro Čechy a Moravu (1897) 1919–1948.
 • Mezinárodní konference: Z historie lesního dopravnictví. Zvolen říjen 2012.
 • Archivní dokumenty a fotografie lesního dopravnictví ve fondech archivu Národního zemědělského muzea Praha.
 • Konference: Julius Miloš Komárek. Drevárské a lesnicke muzeum ve Zvolenu 2012.
 • Osobní pozůstalost prof. Julia Miloše Komárka v archivním fondu Národního zemědělského muzea Praha.
 • Konference: Kolektivizace v Československu. Jindřichův Hradec 2012.
 • Ministerstvo spravedlnosti jako úspěšný zemědělský podnik.
 • Konference: Technická muzea v České republice. 7. – 9. 10. 2013
 • Konference: Technická muzea v České republice. 7. – 9. 10. 2013 Historie Národního zemědělského muzea
 • Steinová, Šárka: Monografické zpracování života a tvorby zahradních architektů první Československé republiky Josefa Minibergera a Josefa Kumpána. In: workshop “Zahradní architektura první poloviny 20. století I. ve Velkých Opatovicích”, Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Zahradnická fakulta v Lednici a Město Velké Opatovice, Česká Skalice, 21. 10. 2015.
 • Steinová, Šárka: Ve službách Svazu okrašlovacího spolku v Praze. In: workshop “Zahradní architektura první poloviny 20. století II. ve vile Čerych”, Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Zahradnická fakulta v Lednici a vzdělávací středisko v České Skalici, Česká Skalice, 28. 6. 2016.

 

Autorské výstavy:

 • František Thomayer – život a dílo zahradního architekta, NZM Praha.
 • František Thomayer – život a dílo zahradního architekta, NPÚ ÚOP Kroměříž.
 • František Thomayer – život a dílo zahradního architekta, MU Zahradní fakulta v Lednici.
 • Svědectví starých lesnických map, Mnichov 2010.
 • Staré lesní mapy, Paříž 2010, 2011.
 • Osudový příběh zemědělského muzea, NZM Praha 2013.

 

Ostatní:

 • spoluautorství (spolupráce s Ing. Petrem Fenclem): Svědectví starých lesnických map, Mnichov 2010. Staré lesní mapy, Paříž 2010, 2011.
 • spoluautorství (Ing. Levá, Mgr. Slaba, Ing. Fencl): Výstava k Mezinárodnímu roku lesa „Co pamatuje strom a lidé zapomněli?“ + katalog
 • organizace mezinárodní konference „Historie lesního dopravnictví“, Zvolen 2012
 • příprava pilotního projektu webové aplikace www.starelesnimapy.cz s Ing. Petrem Fenclem
 • mezinárodní konference „Obory a bažantnice v kulturní historii“ Ohrada, říjen 2014