Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Zimní procházky zámeckým parkem

Zimní procházky zámeckým parkem

Při zimních procházkách zámeckým parkem jistě objevíte mnoho zajímavostí. Od drobných staveb po zajímavou faunu a flóru. Je velmi důležité, abyste si uvědomili, že se procházíte přírodní památkou.

Zámecký park na Kačině je přírodní památkou s výměrou 197 ha. Patří také mezi významné lokality v soustavě Natury 2000. Většinu rozlohy území zaujímá zalesněná část, bývalá zámecká obora. Asi třetinu bezlesí, zejména v okolí stejnojmenného zámku Kačina, tvoří převážně travní porosty se solitérními stromy a remízky. Rozlohou nepatrná, ale pro výskyt vzácných druhů důležitá, je i přítomnost vodních ploch – rybníčku, tůní a slepého ramena říčky Klejnárky.

Naleznete zde cenné mokřadní biotopy a společenstva bezkolencových luk. Nejvíce je lokalita Kačina ceněna z pohledu entomologického – žije zde mnoho druhů vzácného hmyzu a u některých je Kačina jediným místem potvrzeného výskytu v Čechách.

V území parku se také vyskytuje celá řada ptáků – datel černý (Dryocopus martius), krutihlav obecný (Jynx torquilla), strakapoud velký (Dendrocopos major), nebo brhlík lesní (Sitta europaea) a lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca). Z ochranářsky cenných druhů byl potvrzen výskyt slavíka hajního (Luscinia megarrhynchos).

Pokud se chcete dozvědět o zdejší fauně a flóře více, projděte si naučnou stezku. Na trase dlouhé necelý 1 km je instalováno 10 informačních panelů. Každý z nich obsahuje zajímavé a poučné povídání o fauně a flóře, která se v této oblasti vyskytuje nebo v minulosti vyskytovala, charakteristice krajiny či historii území. Oblast zámecké obory zahrnuje několik zásadně odlišných biotopů, které jsou na jednotlivých zastaveních stručně charakterizovány. Věříme, že vás panely naučné stezky zaujmou nejen svým odborným výkladem, ale také grafickým provedením s množstvím zajímavých fotografií fauny a flóry.

 

Kačina - zimní procházky