Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Kačinský sad oceněn v soutěži Gloria musaealis

Kačinský sad oceněn v soutěži Gloria musaealis

Zvláštní ocenění v Národní soutěži Gloria musaealis 2020 získal Genofondový sad starých a krajových odrůd na zámku Kačina! Tato živá muzejní sbírka nejen že podpoří genetickou rozmanitost krajiny, ale stane se i základem pro edukační programy Národního zemědělského muzea. Blahopřejeme k ocenění všem, kteří se na výsadbě sadu podíleli.

Výsadbě sadu předcházely několikaleté přípravy, kdy byla studována historická ovocnářská regionální literatura i archivní fondy týkající se pěstování ovoce jak u Chotků, tak i na širším Kutnohorsku. Souběžně byly přímo v terénu mapovány dodnes dochované staré a krajové odrůdy ovoce. Následoval průzkum sortimentu nabízeného zahradnickými a školkařskými firmami a výzkumným ústavem ovocnářským v Holovousích. Bohužel se podařilo získat jen menší část odrůd, které byly naplánovány k výsadbě, a proto se muselo přistoupit k přeroubování části zakoupených ovocných stromků. Na podzim roku 2020 bylo vysázeno 99 vysokokmenných ovocných stromků v lokalitě Na Spálené v odlehlé, již dříve hospodářsky využívané části zámeckého parku.

Na jaře 2021 byl v části sadu proveden podsev travobylinnou směsí a tak vznikla tzv. květnatá louka.

V sadu jsou zastoupeny čtyři základní druhy ovoce – jablka, hrušně, třešně a švestky. Z odrůd jsou zde zastoupeny jak odrůdy staré českého či moravského původu, jako je Malinové holovouské, tak i cizího původu. Příkladem je Čáslavka pravá, původem z Francie. Krajové odrůdy zastupuje např. hruška Křesetická.

Do budoucna k sadu přibude i sušírna ovoce a výpěstky ze sadu budou využívány muzeem k prezentaci starých a krajových odrůd ovoce a výrobků z nich.

Sad je veřejnosti přístupný každý den v areálu zámku Kačina. 

 

Fotoalbum